Gizlilik Politikası | Güç Geninde

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Kullanım Koşulları Gizlilik Politikası Çerez Politikası Ziyaretçi Aydınlatma Metni İlgili Kişi Başvuru Formu

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GİZLİLİK POLİTİKASI

1. GİRİŞ

İşbu Gizlilik Politikasının (bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır) amacı, “www.gucgeninde.com” internet sitesini (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) ziyaret eden veya kullanan Kullanıcılar (bundan böyle “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır) tarafından İnternet Sitesinin ziyaret edilmesi veya kullanımı aşamasında Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “Gen” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır) ile paylaşılan, iletilen, aktarılan, temin edilen ve temin edilmesi muhtemel kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gizlilik ve güvenliğinin öneminin farkındalığıyla işlenmesine ilişkin koşul ve şartları düzenlemektedir.

2. GİZLİLİK POLİTİKASI

Kullanıcıların, İnternet Sitesini ziyaret etmesi, kullanması, giriş yapabilmesi ve erişimini sağlamak amacıyla oluşturulması halinde kullanıcı adı, parola/şifre veya giriş kodu gibi erişim araçlarının; güvenliğinden, saklanmasından, üçüncü kişilerin bilgisi ve kullanımından uzak tutulmasından tamamen Kullanıcılar sorumludur. Kullanıcıların, varsa sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan doğrudan veya dolaylı olarak Gen’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz ve kullanmanız; işbu Politikayı ve bu Politikada belirtilen hükümleri okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan ettiğiniz ve Politikayı imzalayarak onaylamanız yerine geçmektedir ve bütün hususları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

2.1. KISALTMALAR VE TANIMLAR

 

KISALTMALARTANIMLAR
GENGen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel VeriIrk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişiler.
İnternet Sitesiwww.gucgeninde.com
Kullanıcı/Kullanıcılarwww.gucgeninde.com internet sitesini kullanan ve/veya ziyaret eden kişiler
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale GetirmeKişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
KVKK7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
PolitikaGen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Gizlilik Politikası
Veri SorumlusuKişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

 

2.2. YÜKÜMLÜLÜKLER

Kullanıcılar, İnternet Sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. DESTEKLENMEYEN HALLER

Bu İnternet Sitesi, Gen’in kontrolü altında olmayan diğer internet sitelerine bağlantılar ya da atıflar içerebilir. Gen, bu ilgili internet sitelerinin ya da bağlantı verilen internet sitelerindeki bağlantıların içeriğinden sorumlu değildir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen/edilebilecek kişisel veriler Gen tarafından KVKK uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Ziyaretçi Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

3.1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

GEN olarak hizmetlerimizi sunarken işlediğimiz kişisel verilerin güvenliğini KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak sağlamaktayız. Bu kapsamda GEN, işlediği kişisel verilerin hukuka uygunluğunu sağlamak, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik önlemlerini almakta ve ihtiyaç görülen güvenlik teknolojilerini bünyesinde barındırmaktadır. GEN, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı teknik ve idari tedbirlere yönelik Kişisel Veri Güvenliği Politikası hazırlamıştır ve uygulamaktadır.

Ayrıca veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla birtakım ek teknik ve idari tedbirler almaktayız. GEN, bu tedbirleri belirlemek amacıyla Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası hazırlamıştır ve uygulamaktadır.

GEN, bu bölümde bahsedilen iki politika ve genel kabul gören iyi uygulamalara göre hareket ederek işlenen kişisel verilerin kişisel verilerinin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda güvenliğini sağlamaktadır.

3.2. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

İşbu Politika’da yer alan amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz KVKK’ya ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak saklanacak ve imha edilecektir. GEN, kişisel verilerinizi GEN Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak saklamakta ve imha etmektedir. Kişisel verilerinizi güvenli olarak saklamaya ve imha etmeye ilişkin aldığımız tedbirleri ve belirlediğimiz saklama ve imha sürelerini öğrenebilmek için Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamızı kvkk@genilac.com adresi üzerinden talep edebilirsiniz.

4. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

İnternet Sitesinde yer alabilecek tüm metinler, görüntüler, kişi veya yer resimleri, makaleler, fotoğraflar, çizimler ve diğer grafik materyalleri, isimler, logolar, markalar ve hizmet markaları da dahil olmak üzere her türlü materyal Gen’in mülkiyetinde olup, sadece Gen’in izni ile kullanılabilecektir. Fikri ve sınai mülkiyete konu olabilecek bu hususların/içeriklerin izinsiz kullanılması başta telif hakkı, marka, gizlilik ve/veya reklam faaliyetlerini düzenleyen mevzuat olmak üzere ilgili mevzuatların ihlali olarak nitelendirilecektir.

Bu materyallerin, içeriklerin ya da bunların herhangi bir bölümünün çoğaltılması, yeniden iletilmesi, dağıtılması, yayımlanması, satılması yasaktır.

Gen Kullanıcılara; metinler, grafikler, işitsel öğeler, tasarımlar, resimler, tablolar ve İnternet Sitesinde yer alabilecek her türlü içeriğe sadece kendi kişisel kullanımı için ticari olmayan amaçlarla erişmek ve görüntülemek için izin vermektedir. Gen bu izni istediği zaman ve istediği nedenle veya hiçbir neden göstermeden, önceden uyararak veya uyarmadan tek taraflı olarak geri alabilir. Gen İnternet Sitesindeki materyalleri ve/veya içerikleri istediği zaman değiştirme veya silme hakkını saklı tutar.

5. ÇEREZLER

İnternet Sitesi çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve İnternet Sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanılabilir. Bu kullanım İnternet Sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerebilir. Çerezler ile ilgili detaylara İnternet Sitesinde yer alan Çerez Politikasından ulaşabilirsiniz.
Gen, işbu Politika hükümlerini, dilediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın İnternet Sitesinde yayımlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir, mevzuatta yapılacak değişiklikler çerçevesinde iyileştirebilir ve/veya güncelleyebilir.

Bu değişiklikler, iyileştirme ve/veya güncellemeler, İnternet Sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve geçerlilik kazanmış sayılır. İnternet Sitesini kullanmaya devam etmeniz, üzerinde değişiklik yapılan Politikayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Lütfen İnternet Sitesini kullanmadan veya giriş yapmadan önce Politikayı dikkatlice okuyun.

BİZE ULAŞIN

Bu Politika ya da kişisel verileriniz ile ilgili herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz olursa veya Politikamızı iyileştirmek için herhangi bir tavsiyede veya yorumda bulunmak isterseniz kvkk@genilac.com adresine elektronik posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.

Bu Politika en son 20.12.2022 tarihinde güncellenmiştir. Bize sunduğunuz verileri yönetmek için kullanabileceğiniz araçları sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlıyoruz.