Ziyaretçi Aydınlatma Metni | Güç Geninde

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Kullanım Koşulları Gizlilik Politikası Çerez Politikası Ziyaretçi Aydınlatma Metni İlgili Kişi Başvuru Formu

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Versiyon No: 1

1. VERİ SORUMLUSU

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla “Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“GEN”)” tarafından hazırlanmıştır.

Veri SorumlusuGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
AdresiMustafa Kemal Mah. 2119.Sok. No:3 D: 2-3 06520  Çankaya / ANKARA 
Telefonu0312 219 62 19
İnternet Sitesiwww.genilac.com.tr
Veri Sorumlusu TemsilcisiBinnur MUTLU

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

Web sitesini ziyaret etmeniz esnasında toplanan İşlem Güvenliği verileriniz (log kayıtları ve çerezler) aşağıdaki amaçlarla Şirketimiz tarafından işlenmektedir:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz, log kayıtları ve çerez verilerinizi, siz ziyaretçiler tarafından www.gucgeninde.com web sitesinin ziyaret edilmesi vasıtasıyla elektronik ortamda toplamakta ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle işlemektedir. 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • GEN’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanunun 8. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk kişileri ile web sitesi hizmeti aldığımız tedarikçi firmaya aktarılabilecektir.

 

5. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili Kişinin Kanun Madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 7’nci maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. adresine, https://www.genilac.com.tr/i-lgi-li-ki-%C5%9Fi-veri-sahi-bi-ba%C5%9Fvuru-formu adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurmak suretiyle posta yoluyla veya kvkk@genilac.com adresine e-posta yoluyla yazılı başvuruda bulunabilirsiniz. 

Başvurularınız, başvuruda yer alan talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.